Algemene Voorwaarden

Laatste versie: mei 2018

Welkom bij Het JuwelenHuys. Via Het JuwelenHuys kunt u online hoogwaardige en unieke sieraden bestellen. Deze algemene voorwaarden (de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op de relatie tussen Van Amelsfoort Sieraden B.V., handelend onder de naam Het JuwelenHuys (“Het JuwelenHuys”) en gebruikers (“Gebruikers”) van haar website www.hetjuwelenhuys.com (de “Website”). Het JuwelenHuys biedt haar Website, diensten en producten aan onder de voorwaarde dat de Gebruiker deze Voorwaarden accepteert.

 

1 Definities

1.1 Van Amelsfoort Sieraden B.V. handelend onder de naam Het JuwelenHuys gevestigd te ‘s-Hertogenbosch en kantoorhoudende aan Het Sterrenbeeld 42. Het JuwelenHuys is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 16052743, mede handelende onder de namen Das JuwelenHaus, Faiseur de Bijoux en SDL Jewelry en wordt ook aangeduid als “wij”.

1.2 Consument: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de Website, diensten en producten. Consument wordt ook aangeduid als “u”.

1.3 Aanbod: alle producten die worden aangeboden op Het JuwelenHuys

1.4 Bestelling: de totstandkoming van een order waarbij de Gebruiker een bestelling plaatst op de website en de betaling correct heeft afgerond.

1.5 Voucher: (alle varianten van) cadeaukaarten, digitale tegoedcodes en andere vouchers, afkomstig van Het JuwelenHuys, waarmee sieraden met korting gekocht kunnen worden.

1.6 Verzilvering van de Voucher: bestellen van een product op de website, gebruik makende van een Voucher op de Website.  

1.7 Bedenktijd: de termijn waarbinnen u gebruik kan maken van uw herroepingsrecht.

1.8 Herroepingsrecht: het recht en de mogelijkheid van u om binnen de bedenktijd af te zien van de bestelling.

 

2 Gebruik van de website

2.1 Door de Website te gebruiken verklaart u 18 jaar of ouder te zijn.

2.2 U stemt ermee in om volledige, actuele en juiste informatie over uzelf aan ons te geven in verband met het gebruik van de Website. U zal uw contactgegevens, zoals e-mailadres, actueel houden en wijzigingen daarvan aan Het JuwelenHuys doorgeven. Zo kunnen wij contact met u opnemen over uw Bestelling.

2.3 U stemt er ook mee in om geen informatie, data of inhoud aan ons of (door) de Website te verschaffen die onjuist, inaccuraat of incompleet zijn, of die wet- of regelgeving schendt. Daarnaast gaat u akkoord met het volgende:

2.3.1 U zal geen niet-publieke en/of beveiligde gedeelten van de Website betreden;

2.3.2 U zal geen virussen, worms, junkmail, spam, kettingbrieven, of ongevraagde aanbiedingen of advertenties van enige soort en voor enig doel versturen; en

2.3.3 U zal de Website (of enig ander gerelateerd systeem of netwerk) niet onderzoeken, scannen of testen, of enige inbreuk maken op een beveiliging of authenticatie daarvan.

2.4 We kunnen u de toegang tot de Website geheel of gedeeltelijk ontzeggen of stopzetten, als u deze Voorwaarden schendt of op andere wijze een (juridisch) risico voor ons creëert. We zullen u hierover (indien mogelijk) via e-mail informeren. In dergelijke gevallen blijven deze Voorwaarden van kracht voor zover die naar hun aard en strekking ook na (gedeeltelijke) ontzegging of stopzetting van toepassing blijven.

 

3 Aanbod door Het JuwelenHuys

3.1 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken voor u. Als wij gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Het JuwelenHuys niet.

3.2 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor u duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

3.3 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.4 Vouchers worden aangeboden door Het JuwelenHuys.

3.5 Een aanbod geldt alleen voor de diensten of producten zoals die daarin worden gespecificeerd en niet voor soortgelijke of toekomstige producten of diensten. Het JuwelenHuys bepaalt welke aanbod wordt aangeboden.

3.6 Aanvaarding van het aanbod met betrekking tot een Voucher komt tot stand op het moment dat u de Voucher Verzilvert en een bestelling plaatst.

 

4 Prijs en betaling

4.1 Indien u via de Website een bestelling wil plaatsen, zal de prijs van het aanbod op de betreffende Website getoond worden. Deze prijs is altijd inclusief btw.

4.2 Wij hebben passende technische maatregelen getroffen om de online betaling veilig te laten verlopen.

4.3 Wanneer het bedrag volledig en juist is betaald, ontvangt u ter bevestiging van uw Bestelling een e-mail op het opgegeven e-mailadres. Wij dragen direct zorg voor de afhandeling van uw bestelling en u ontvangt uw product binnen de gestelde termijn.

4.4  Indien er onjuistheden bestaan in verstrekte of vermelde betaalgegevens dan dient u dit zo snel mogelijk aan Het JuwelenHuys te melden.

4.5 Voor het gebruik van andere diensten of producten, zal de vergoeding overeengekomen worden bij aparte overeenkomst.

 

5 Levering

5.1 Wij zullen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

5.2 Als plaats van levering geldt het adres dat u aan Het JuwelenHuys kenbaar heeft gemaakt.

5.3 Wij zullen ons inspannen om bestellingen met bekwame spoed binnen vijf werkdagen te leveren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk 30 dagen nadat de bestelling is geplaatst een bericht. U heeft in dat geval het recht om de bestelling te annuleren.

5.4 Na het annuleren van de bestelling conform omschreven in 5.3 zal Het JuwelenHuys het bedrag dat u betaald heeft, terugbetalen.

5.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Het JuwelenHuys tot het moment van bezorging, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

6 Herroepingsrecht

6.1 U kunt de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen annuleren. Het JuwelenHuys mag u vragen naar de reden van herroeping maar u bent niet tot opgave van zijn reden(en) verplicht.

6.2 De 14 dagen bedenktijd gaat in op de dag nadat u het product heeft ontvangen, of als u in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop u het laatste product heeft ontvangen. Het JuwelenHuys mag, mits de u hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over bent geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

6.3 . Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag dat u het product heeft ontvangen, zendt u het product terug, of overhandigt dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. U dient de terugzendtermijn in elk geval in acht te nemen als u het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

6.4 U dient het product terug te zenden inclusief alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door ons verstrekte duidelijke instructies.

6.5 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij u.

6.6 U draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als wij niet hebben gemeld dat de u deze kosten moet dragen of als de wij aangeven de kosten zelf te dragen, hoeft u de kosten voor terugzending niet te dragen.

 

7 Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

7.1 Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen.

7.2 U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in artikel 7.1.

7.3 U bent niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Het JuwelenHuys niet voor of tijdens het afronden van een bestelling alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

8 Verplichtingen van Het JuwelenHuys bij herroeping

8.1 Het JuwelenHuys stuurt na ontvangst van het geretourneerde product een ontvangstbevestiging.

8.2 Het JuwelenHuys vergoedt het aankoopbedrag dat u heeft betaald voor het geretourneerde product, binnen 14 dagen volgend op de dag het geretourneerde product ontvangen is. Het JuwelenHuys zal pas terugbetalen wanneer het product is ontvangen. 

8.3 Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt, tenzij de u instemt met een andere methode. De terugbetaling is voor u kosteloos.

8.4 Als u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeven wij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. 

 

9. Onze nieuwsbrief

9.1 Om onze nieuwsbrief te ontvangen, dient u bij het plaatsen van een bestelling of op een ander moment toestemming te geven voor verzending van de nieuwsbrief naar uw e-mailadres. Op die manier geeft u uw toestemming om onze nieuwsbrief te ontvangen.

9.2 U heeft het recht om uw inschrijving voor de nieuwsbrief op elk moment te annuleren. Stuur een bericht naar info@hetjuwelenhuys.com om uw inschrijving te annuleren of klik op de relevante uitschrijflink zoals die in elke nieuwsbrief ter beschikking wordt gesteld.

 

10 Privacy

Wij bij Het JuwelenHuys vinden uw privacy belangrijk. Wanneer u gebruik maakt van onze Website en het Aanbod, zullen we bepaalde persoonsgegevens van u verzamelen. In onze Privacy Policy kunt u lezen welke persoonsgegevens we verzamelen en voor welke doeleinden.

 

11 Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Naast (hyper)links naar websites van derde partijen, is Het JuwelenHuys de exclusieve eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op en met betrekking tot de Website, zoals – maar niet beperkt tot – patenten, patentaanvragen, handelsmerken, handelsmerkaanvragen, dienstmerken, handelsnamen, auteursrechten, handelsgeheimen, licenties, domeinnamen, know how, eigendomsrechten en processen (“Intellectuele Eigendomsrechten”). Het JuwelenHuys is ook de exclusieve eigenaar van alle Intellectuele Eigendomsrechten op en met betrekking tot andere Diensten van en informatie die wordt aangeboden door Het JuwelenHuys.

11.2 Naast (hyper)links naar websites van derde partijen, geeft Het JuwelenHuys u een niet-overdraagbare, niet-exclusieve, niet-sublicentierbare, royalty-vrije en herroepbare licentie voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik van de Website. Het is voor u niet toegestaan om voor enig ander doel toegang tot (de inhoud van) de Website te verschaffen, zoals het verkopen, distribueren of sublicentieren van (de inhoud van) de Website. De Website is dus alleen bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

 

12 Beschikbaarheid van de website en afwijzing van garanties

12.1 De Website is beschikbaar voor de volgende webbrowsers: Google Chrome, Firefox, Safari en Internet Explorer. Houd er rekening mee dat bij gebruik via mobiele apparaten, de normale tarieven van uw telecomaanbieder (zoals voor datakosten) gewoon van toepassing zijn.

12.2 Het JuwelenHuys zal zich inspannen om de (inhoud van de) Website te allen tijde en vrij van fouten beschikbaar te maken, en om deze regelmatig te actualiseren om een zo goed mogelijk beeld te geven van het aanbod. Echter, u erkent dat de Website ter beschikking gesteld wordt over het internet, mobiele netwerken en in samenwerking met Partners en dus dat de kwaliteit en beschikbaarheid van de Website beïnvloed kan worden door factoren die buiten de invloedssfeer van Het JuwelenHuys liggen.

12.3 Het JuwelenHuys is niet verantwoordelijk voor enige ondersteuning of onderhoud met betrekking tot de Website. Echter, Het JuwelenHuys kan de Website en haar functionaliteiten van tijd tot tijd – naar eigen goeddunken – updaten, veranderen of aanpassen om uw Gebruikerservaring te verbeteren. Dit kan resulteren in uitvaltijd (downtime) waarvoor Het JuwelenHuys niet verantwoordelijk is.

12.4 Hoewel we proberen om de Website continue online, foutvrij en veilig aan te bieden, kunnen we dat niet garanderen. De Website gebruikt u op eigen risico. Het JuwelenHuys accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor onbeschikbaarheid van, onveiligheid of fouten met betrekking tot de (inhoud van de) Website, zoals moeilijkheden om toegang te krijgen tot (de inhoud van) de Website, een verkeerde weergave van aanbiedingen, of een falen van een communicatiesysteem die erin kan resulteren dat de Website niet beschikbaar zijn. We kunnen dan ook niet garanderen dat Het JuwelenHuys altijd zal werken zonder storingen, vertragingen of onregelmatigheden.

12.5 Voor zover de wet dit toelaat, wijst Het JuwelenHuys hierbij alle (impliciete en expliciete) garanties met betrekking tot de (inhoud van de) Website af. De Website en inhoud daarvan worden geleverd in de staat waarin ze op dat moment verkeren en beschikbaar worden gesteld ("as is" en "as available") zonder enige vorm van garantie.

 

13 Aansprakelijkheid

13.1 Niets in deze Voorwaarden zal aansprakelijkheid van Het JuwelenHuys uitsluiten of beperken, wanneer deze niet uitgesloten of beperkt kan worden onder toepasselijk recht, zoals bij opzet of grove schuld van Het JuwelenHuys.

13.2 Het JuwelenHuys is niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte of gevolg-)schade van u als gevolg van het gebruik van het Aanbod op de Website. Het JuwelenHuys is bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor:

13.2.1 Het juist functioneren van (hyper)links op de Website;

13.2.2 Enige beslissing of aankoop door u gebaseerd op informatie zoals beschikbaar gesteld door de Website;

13.2.3 De volledigheid, rechtmatigheid, kwaliteit, veiligheid, bruikbaarheid of enig ander aspect van de producten en diensten die worden uitgevoerd door Partners. Het JuwelenHuys is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van een tussen u en een Partner gesloten overeenkomst en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele tekortkomingen in de nakoming daarvan;

13.2.4 Het handelen of nalaten van u;

13.2.5 Eventuele namaak-Vouchers die in de omloop zijn;

13.2.7 Een schending van een verplichting onder deze Voorwaarden door Het JuwelenHuys indien zij wordt veroorzaakt door gebeurtenissen waarover Het JuwelenHuys redelijkerwijs geen controle heeft;

13.2.8 Enige schade of verandering aan uw apparatuur door het gebruik van de Website, zoals (maar niet beperkt tot) computerapparatuur of mobiele telefoons.

13.3 Als wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 200% van de koopprijs van het betreffende product.

 

14 Vrijwaring

14.1 Voor zover de wet dit toelaat, zal u Het JuwelenHuys vrijwaren voor en schadeloosstellen inzake alle aansprakelijkheden, schade, verliezen en kosten (inclusief schikkingskosten en redelijke advocaatkosten) die voortkomen uit vorderingen van derde partijen die zien op:

14.1.1 enige schade die het gevolg is van uw gedrag met betrekking tot het gebruik van de Website en/of Vouchers; en

14.1.2 schending van deze Voorwaarden, een overeenkomst met betrekking tot een aankoop of enig toepasselijke wet- of regelgeving.

 

15 Overig

15.1 Het JuwelenHuys kan deze Voorwaarden of delen daarvan altijd wijzigen. We stellen u op de hoogte als we (significante) wijzigingen in deze Voorwaarden doorvoeren, bijvoorbeeld via e-mail of via onze Website. We zullen het bericht van wijziging samen met de gewijzigde Voorwaarden aankondigen. U kunt in dat geval weer van onze Website en andere Diensten gebruik maken als u instemt met de gewijzigde Voorwaarden.

15.2 Als wij (onderdelen van) deze Voorwaarden niet afdwingen, kan dit niet worden beschouwd als toestemming of afstand van het recht om dit op een later tijdstip of tegenover een andere Gebruiker wel af te dwingen.

15.3 Als enige bepaling van deze Voorwaarden onrechtmatig, nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar wordt geacht, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden. Het onrechtmatige, nietige, vernietigbare of anderszins niet afdwingbare deel wordt (geacht te zijn) vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die het doel en de strekking van de vervangen bepaling zo dicht mogelijk benadert.

15.4 U kunt uw rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden en de overeenkomst met betrekking tot een aankoop bij Het JuwelenHuys niet overdragen aan derde partijen.

15.5 Al onze rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden, kunnen we vrij toewijzen in het geval van een fusie, overname of verkoop van activa, krachtens de wet of anderszins.

15.6 Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele zijn van u en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door u op een toegankelijke manier kunnen worden bekeken dan wel opgeslagen.

 

16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Het JuwelenHuys en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Het JuwelenHuys en de consument.

16.2 Op de Website zullen te allen tijde de Voorwaarden ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door u op een eenvoudige manier kan worden bekeken dan wel opgeslagen.

16.3 In het geval dat naast deze Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, kan u zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

16.4 Deze Voorwaarden en de overeenkomsten die volgen uit alle Diensten van Het JuwelenHuys worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

16.5 Tenzij in strijd met dwingend recht, zullen geschillen of vorderingen voortvloeiende uit of in verband met deze Voorwaarden, de overeenkomsten met betrekking tot een aankoop en eventuele overeenkomsten die volgen uit overige Diensten van Het JuwelenHuys uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.


17 Klachten, Opmerkingen en suggesties

17.1 Het JuwelenHuys streeft ernaar om u een optimale service te geven. Laat het ons weten als u een klacht, opmerking of suggestie heeft. U kunt contact met ons opnemen via info@hetjuwelenhuys.com.

17.2 Bij Het JuwelenHuys ontvangen klachten, opmerkingen of suggesties worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Het JuwelenHuys binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

17.3 Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Van Amelsfoort Sieraden B.V. handelen onder de handelsnaam Het JuwelenHuys

Het Sterrenbeeld 42

5215ML ‘s-Hertogenbosch

Nederland

 

Kamer van Koophandel: 16052743

Btw-nummer: NL008203763B01

Algemeen e-mailadres: info@hetjuwelenhuys.com